Giampaolo Moraglia "C.G.JUNG AND THE PSYCHOLOGY OF ADULT DEVELOPMENT" , JAP 1994, 39, 55-75

Artykuł mówiący o pionierskim wkładzie Junga w rozumienie psychiki dorosłego człowieka. Jung był bowiem pierwszym psychologiem, który stwierdził, że rozwój życia człowieka nie decyduje się w jego dwóch pierwszych dekadach. Faza dojrzałego życia ma szansę na integrację wielu nieświadomych aspektów osobowości.
Autor artykułu zauważa, że nie jest łatwo w naukowych badaniach rozstrzygnąć, kiedy ma miejsce życiowy kryzys i na tej podstawie wyciągnąć bardziej ogólne wnioski. Ludzie mają bowiem tendencję do dramatyzowania swojej swojego życia, a u wielu z nich widoczna jest skłonność do zaprzeczenia przeżywania kryzysu życiowego. Chociaż kryzys wieku średniego doświadcza szereg osób, zwłaszcza mężczyźni, nie można wyciągać tu zbyt daleko idących wniosków i traktować to jako społeczną normę. W eseju Junga 'Stage of Life’ wiek średnio dorosły do przejścia w starość to okres od 35 do 70 roku życia.
Osoby w dojrzałej fazie życia często starają się zaprzeczyć swojemu wiekowi i żyją w błędnej próbie rywalizowania z młodymi. Jung natomiast rozumie tą fazę jako integrację nieświadomych dotąd części osobowości. Te zwłaszcza, które nie są nastawione na pragmatyzm i użyteczność, które przynależą do młodości. Jung też zauważa, że społeczeństwo ceni „nagrody, osiągnięcia, ale nie osobowość”.
Ponadto autor przytaczając poglądy Junga zwraca uwagę, że w drugiej połowie życia coraz więcej pytań dotyczącej dojrzałości dotyczy życia po śmierci i ponownego odrodzenia. Jest to zbieżne z religijnymi odpowiedziami. Natomiast Jung wskazuje na kreatywność jako sposób osiągnięcia pełnej indywiduacji i odnalezienie sposobu na to, by w własny subiektywny sposób spostrzegania rzeczywistości wnieść to do świata.
Okazuje się, że ludzie nie potrzebują zbyt wiele, by odnaleźć znaczenie w okresie późnej dojrzałości. Jest ono często kontynuacją ich dotychczasowego życia pogłębione o nowe wartości czy wyzwania. Zdaniem Junga „naturalne życie jest odżywczą glebą dla ludzkiej psychiki”

Giampaolo Moraglia „C.G.JUNG AND THE PSYCHOLOGY OF ADULT DEVELOPMENT” , JAP 1994, 39, 55-75