"Koncepcja Junga", 19.12.2020, Gliwice, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów    

KREATYWNA PSYCHE

Jung rozumiał  psyche, jako przestrzeń do kreatywnego rozwoju. Ufał integracji i jej szukał pracując nawet z największymi zaburzeniami (np. psychozy). Jej podstawowa funkcja to dialog między świadomością i nieświadomością oparty na samo-regulującej się funkcji. Punktem wyjścia jest pojęcie unus mundi – jeden zjednoczony świat. (średniowieczne filozoficzne 'unitary world’). Uwieńczeniem tego w każdej kulturze jest magiczne koło np. mandala. W tej początkowej formie wszystko jest połączone, jest stanem przed-edypalnym, w którym pewne rzeczy zdarzają się jednocześnie. Np. synchroniczność (kiedy myślałem o moich przyjaciołach, oni właśnie zadzwonili).

Na czym polega unus mundi? Pojęcie to zostało wprowadzone przez Junga w celu zaakcentowania, że każda warstwa egzystencji jest w bliskich związkach  z pozostałymi warstwami. Na przykład CIAŁO I PSYCHE pozostają w bliskich związkach ze sobą, więc podobnie mogą być ze sobą złączone ciało i materia. I tak fizyk zajmującymi się cząstkami elementarnymi przyjmuje, że coś może być jednocześnie cząstką i falą i wymaga to od niego, by przyjął mniej lub bardziej psychologiczne podejście do swojej pracy. 

„Koncepcja Junga”, 19.12.2020, Gliwice, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów