Carl Gustav Jung „Czerwona Księga” 6 grudnia 2019 r., Teatr STU Kraków

Carl Gustav Jung „Czerwona Księga” 6 grudnia 2019 r., Teatr STU Kraków

Długo oczekiwana na polskim rynku książka C.G. Junga „Red Book” miała swoją premierę 6 grudnia br. w teatrze STU w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wydawnictwa „Vis a Vis Etiuda”, tłumacze książki, dyrekcja teatru oraz dyplomowania psychoanalitycy jungowscy. Podkreślono, że nie przypadkowo wybrano jako miejsce premiery właśnie teatr, gdyż koncepcja Junga jest bardzo inspirująca również dla tego środowiska. W dyskusji rozmawiano także o zastosowaniu tej metody Junga do leczenia psychoterapeutycznego i możliwościach, jakie daje poznanie i zgłębiania myśli  zawartych w tej wyjątkowej książce.

„Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego”, cz.II, PTPA, Warszawa, 5-6.10.2019

„Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego”, cz.II, PTPA, Warszawa, 5-6.10.2019

W jungowskim podejściu psychoterapia jest metodą medyczną. Jej celem jest postawienie najpierw diagnozy i dlatego poznaje się historię przypadku, która jest jednocześnie za każdym razem indywidualną historią człowieka. Diagnozę psychoterapeutyczną nazywamy też eksploracją czyli badanie, odkrywaniem, ale angielskie słowo „ exploration” jest tutaj bardziej wymowne. To BADANIE obejmuje wszystkie formy auto ekspresji osoby z którą rozmawiamy: język, spontaniczne myśli, fantazje, sny, symptomy, symptomatyczne zachowania, uczuciowość, oraz charakterystyczne zachowania i postawy. Jednakże głębsze BADANIE doprowadza nas do ograniczeń świadomości i poznania, jakie inne czynniki mogą jeszcze zawiadywać psyche. Do istoty diagnozy jungowskiej nie należy eliminowanie diagnozy psychiatrycznej czy też budowanie jakiegoś

„Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego”,cz. I, PTPA, Warszawa, 14-15.09.2019

„Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego”,cz. I, PTPA, Warszawa, 14-15.09.2019

„PSYCHE nie istnieje bez patologii”

„PSYCHE nie istnieje bez patologii” Dla Junga punktem wyjścia do rozumienia psychopatologii była jego praca jako lekarza psychiatry i jego zainteresowanie w leczeniu schizofrenii. Gdy on rozwinął swoją koncepcję zbiorowej nieświadomości i teorii archetypów,  stał na stanowisku, że psychoza może być rozumiana jako przytłoczenie ego przez zawartość kolektywnej nieświadomości (stąd fantazyjne obrazy) i jako demonstrację osobowości rozszczepioną przez kompleks lub kompleksy.  Ponadto kontynuując opis podstaw myślenia Junga o psychopatologii możemy zauważyć, że w jakimś stopniu był on pionierem psychologii relacji z obiektem. Jung mówił o pierwotnej ważności relacji pomiędzy matką a noworodkiem. Separacja od matki jako pierwszy podstawowy element rozwojowy stał

„Koncepcja Junga”, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Gliwice, 27.01.2019

„Koncepcja Junga”, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Gliwice, 27.01.2019

Podstawowym pojęciem w koncepcji Junga jest termin kompleksu, który obecnie jest  słowem tak popularnym, iż wydawałoby się, że nie wymaga specjalnych objaśnień. Termin ten przeniknął do codziennej komunikacji, zachowując w dużej mierze znaczenie przyjęte w literaturze psychoanalitycznej. Poza tym większość z nas używa go w potocznym języku mówiąc o innych, że ktoś ma kompleks niższości, wielkości, władzy, itp. Tymczasem  pierwsze  badania  nad tym zjawiskiem sięgają okresu początku XX wieku. Carl Gustaw Jung pracując w klinice psychiatrycznej w Zurychu pod opieką swojego nauczyciela Eugena Bleulera opracował naukowe narzędzie nazwane Słownym Skojarzeniowym Eksperymentem. Jung  w naukowym eksperymencie zamierzał sprawdzić czy nieświadome psychologiczne czynniki można zbadać w empiryczny

„Sztuka amplifikacji”, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa 8-9.12. 2018 r.      

„Sztuka amplifikacji”, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa 8-9.12. 2018 r.      

Amplifikacja – jest to część jungowskiej metody INTERPRETACJI (w szczególności zaś marzeń sennych). Poprzez skojarzenia Jung próbował określić indywidualny kontekst marzeń sennych. Poprzez amplifikację połączył je z wyobrażeniami uniwersalnymi. Amplifikacja pociąga za sobą użycie mitycznych, historycznych, kulturowych analogii w celu wyjaśnienia i opisania metaforycznej treści symboliki snów. Jung mówił o tym jako o „psychologicznej tkance”, w której osadzony jest obraz. Jak zauważa Michael Fordham amplifikacja Junga jest metodą wywodzącą się z filologii . By odszyfrować zaciemniony jakiś tekst filolog porównuje go z innym i których znaczenie jest mu bardziej znane. Poprzez studia identyczność, podobieństwa, różnice nadawane jest znaczenie tego tekstu.

„Drogi do nieświadomości – sen”, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa 6-7.10. 2018.

„Drogi do nieświadomości – sen”, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa 6-7.10. 2018.

Jung definiował marzenia senne w kategoriach ogólnych jako „spontaniczny i symboliczny autoportret aktualnej sytuacji w NIEŚWIADOMOŚCI. Uważał, że związek snu z świadomością ma charakter kompensacyjny od początku do końca. (patrz kompensacja). W przeciwieństwie do Freuda, który patrzył na sny tylko od strony przyczynowej, Jung uważał je za wytwory psychiczne, które mogą być widziane zarówno z przyczynowego jak i finalnego punktu widzenia ( met. Redukcyjne i Syntetyczne). Według Junga przyczynowy punkt widzenia dąży do ujednolicenia znaczenia, identyczności interpretacji i zmusza do przypisania symbolowi stałego oznaczenia, podczas gdy ujęcie finalne „ w zróżnicowanym obrazie sennym dostrzega wyraz zmienionej sytuacji psychologicznej. Ujęcie finalne

„Meeting the Master” in „If the Master was a Woman” IV European Congress of Analytical Psychology, Avignion, France, August 30 – September 2, 2018.

„Meeting the Master” in „If the Master was a Woman” IV European Congress of Analytical Psychology, Avignion, France, August 30 – September 2, 2018.

….I felt I also found myself in the cold ocean of my thoughts. My wish was to put her internal world in an analytical language: who is her Master? What does he want? Is he the archetype of Wise Old Man? Or her Animus? Or the new aspect of her Self? Soon I begun to sink into the running after a very good analytical concept. Fortunately I reminded myself what Jung has said: “there is something bigger from us”. And then I felt my new therapeutic identity. I am not the therapist who knows her psyche, but I help her

„The experience of being homosexual in Poland – between true and false self” IV European Congress of Analytical Psychology, Avignion, France, August 30 – September 2, 2018.

„The experience of being homosexual in Poland – between true and false self”   IV European Congress of Analytical Psychology, Avignion, France, August 30 – September 2, 2018.

…Italian Jungian psychoanalyst Stefano Carta was wondering what could be an alternative to Oedypal complex. The question is, was this just avoiding painful point of castration? What can Oedypal complex be transformed into? Those questions go hand in hand with me during patient’s therapy. What gave me a clue

„Rozwój osobowości. Etapy życia”, Archetypy i życie I Seminarium Jungowskie, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23.06.2018 r. 

„Rozwój osobowości. Etapy życia”,  Archetypy i życie I Seminarium Jungowskie, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23.06.2018 r. 

Formułując swoją teorię ludzkiego rozwoju, Jung nie miał wątpliwości, że Freud był pierwszym klinicystą we współczesnych czasach, który przedstawił systematyczną wiedzę, jak wydarzenia z dzieciństwa wpływają na rozwój osobowości u osób dorosłych. Natomiast jego idea poszła dalej w kierunku teorii rozwoju osobowości u początku dojrzałości i wieku późnym. Jego koncepcja Self oznacza rozwój człowieka jako całości i tą ideę przeniósł na etapy życia człowieka. Co więcej był przekonany, że wewnętrzny program drugiej połowy życia może kompletnie różny od pierwszej. Wracając jednak do umiejscowienia teorii rozwoju Junga na psychoanalitycznym warto wspomnieć, że Freud jako pierwszy zdefiniował i opisał etapy rozwoju psychoseksualnego

„Fotel czy kozetka? Terapeutyczny setting dzisiaj” III Mini Konferencja PTPA, Wrocław, 28.01.2018 r.

„Fotel czy kozetka? Terapeutyczny setting dzisiaj” III Mini Konferencja PTPA, Wrocław, 28.01.2018 r.

Fotel jest powszechnie stosowaną praktyką, podkreślającą osobowe spotkanie dwóch osób będących w relacji terapeutycznej. Natomiast coraz więcej psychoterapeutów pracując z pacjentami o patologicznej strukturze osobowości proponuje im zmianę pozycji na leżącą. Uznają, że aby nastąpiło uwolnienie ego od masywnych projekcji potrzeba dodatkowej przestrzeni „pomiędzy”. Terapeuci też, czując się coraz bardziej przytłoczonymi i obezwładnionymi przez materiał psychiczny pacjenta, próbują stworzyć jakąś formę „dystansu”, który pozwoli im lepiej skupić na uczuciach przeciwprzeniesieniowych i reflektować. Zatem: fotel czy kozetka? Czy dzisiaj te dwie formy settingu mogą współistnieć ze sobą?